Apr 21, 2021

Vad händer när en bostadsrättshavare avlider?


Många personer har avlidit till följd av den pågående pandemin. När en medlem i bostadsrättsföreningen avlider finns det en del saker som styrelsen för föreningen bör vara uppmärksam på. Denna genomgång syftar till att förklara hur bostadsrättsföreningen bör agera i samband med att en medlem avlider.

När en bostadsrättshavare avlider tas bostadsrättshavarens förpliktelser gentemot bostadsrättsföreningen över av dödsboet. Dödsboet är en juridisk person som förvaltas och företräds av dödsbodelägarna. Ofta är det smidigt att utse en av dödsbodelägarna att företräda dödsboet genom fullmakt. Dödsboet kan också förvaltas av en boutredningsman som utses av allmän domstol. Dödsboet upplöses när arvskiftet är avslutat och all kvarlåtenskap fördelats mellan arvingarna.

Övergång av bostadsrätt när någon har avlidit

När en person har avlidit ska bouppteckning upprättas och ges in till Skatteverket inom fyra månader efter dödsfallet för registrering. Sedan bouppteckningen har registrerats ska den avlidnes egendom delas upp mellan dödsbodelägarna. För att kunna registrera en övergång genom arv, testamente eller bodelning på grund av dödsfall ska enligt huvudregeln alltid en registrerad bouppteckning efter den avlidne finnas med. Vill dödsboet överlåta bostadsrätten innan arvskifte gjorts, men efter att bouppteckningen är registrerad, ska samtliga dödsbodelägare antingen skriva under överlåtelsehandlingen eller ge skriftlig fullmakt åt någon att sälja bostadsrätten. Kontroll av vilka som är dödsbodelägare ska ske mot den registrerade bouppteckningen. Det är då dödsboet som säljer bostadsrätten.

Om det bara finns en dödsbodelägare, är den registrerade bouppteckningen tillräcklig som underlag för överföring av bostadsrätten till den nye ägaren. Bostadsrätten kan då registreras över på den ende dödsbodelägaren. Om ett dödsbo endast omfattar få eller inga tillgångar alls, behöver bouppteckning inte upprättas. Istället kan socialnämnden göra en dödsboanmälan till Skatteverket. Detta kan ske även då en bostadsrätt finns bland den avlidnes tillgångar, till exempel när bostadsrätten saknar marknadsvärde. Det är socialnämnden som avgör om en dödsboanmälan kan göras. Dödsboanmälan lämnas in till bostadsrättsföreningen. Finns det flera dödsbodelägare är det arvskifteshandlingen som utgör underlag för övergång av bostadsrätten. Arvsskifteshandlingen ska vara skriftlig och undertecknad av samtliga dödsbodelägare. Av handlingen ska framgå vem som har tillskiftats bostadsrätten.

Dödsboets förpliktelser

Dödsboet får utöva bostadsrätten trots att dödsboet inte är medlem i bostadsrättsföreningen. Efter tre år kan bostadsrättsföreningen uppmana dödsboet att inom sex månader från uppmaningen visa att bostadsrätten har ingått i bodelning eller arvskifte med anledning av bostadsrättshavarens död eller att bostadsrätten har överlåtits till någon som sökt och kan beviljas medlemskap i bostadsrättsföreningen. I annat fall kan bostadsrättsföreningen ansöka om tvångsförsäljning av bostadsrätten hos Kronofogden.

Dödsboet ansvarar för att årsavgiften betalas så länge dödsboet utövar bostadsrätten. Dödsboet ska också på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Det innebär att dödsboet dels ska vidta de reparationer som behövs, dels svara för kostnaderna för åtgärderna. Enligt bostadsrättslagen ska dödsboet dessutom se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Dödsboet ska även i övrigt vid användning av lägenheten bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Ofta kan dödsboet ha ett intresse av att hyra ut bostadsrätten i andra hand fram till att arvskifte sker. Precis som vanligt behöver styrelsen i bostadsrättsföreningen eller hyresnämnden godkänna en andrahandsupplåtelse.

Om lägenheten behöver återställas efter vanvård är dödsboet ansvarigt för att återställa lägenheten och se till att lägenheten hålls i gott skick. Dödsboet är vidare skyldig att se till att en olovlig andrahandsupplåtelse upphör och att föreningen får tillträde till lägenheten om föreningen har rätt till det. Om inte dödsboet vidtar rättelse kan det leda till att nyttjanderätten till lägenheten förverkas.

Om bostadsrättshavaren inte har några arvingar

När varken arvingar eller testamente finns saknar dödsboet förmånstagare. I dessa fall utses en god man av Kammarkollegiet som avvecklar dödsboet. Eventuell kvarlåtenskap, till exempel själva bostadsrätten, tillfaller sedan Allmänna Arvsfonden som ordnar en försäljning av bostadsrätten. Om bostadsrätten övergått genom bodelning, arv, testamente eller liknande förvärv och förvärvaren inte antas till medlem, till exempel för att förvärvaren är en juridisk person, får föreningen uppmana förvärvaren att inom sex månader från uppmaningen visa att någon som kan antas som medlem i föreningen har förvärvat bostadsrätten. Om uppmaningen inte följs, får bostadsrätten tvångsförsäljas för förvärvarens räkning.

Kvarlämnad egendom

Ibland kan den avlidne bostadsrättshavaren ha tillhörigheter i gemensamma utrymmen, till exempel barnvagns- eller cykelrum. Bostadsrättsföreningen måste då kontakta dödsboet och uppmana dödsboet att ta hand om egendomen. Om dödsboet inte omhändertar egendomen kan bostadsrättsföreningen ansöka om särskild handräckning gentemot dödsboet via Kronofogden. Bostadsrättsföreningen äger inte rätt att flytta på egendomen på egen hand eftersom det kan utgöra brott, till exempel egenmäktigt förfarande.

Text: HSB

www.hsb.se

 • May 6, 2021

  Har du rätt till bidrag för bostadsanpassning?

  Nyheter Bidrag för bostadsanpassning kan sökas av dig som har en funktionsnedsättning och som önskar anpassa din bostad för att kunna leva ett mer självständigt liv. För att få bidraget finns det dock några krav som måste vara uppfyllda.
  25
 • May 5, 2021

  Fastighetsmappen och Brf-mappen klimatsatsar!

  Nyheter Fastighetsmedia har som ett led i sitt klimatarbete beslutat att klimatkompensera för samtliga utgåvor av Fastighetsmappen och Brf-mappen.
  15
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Att lyckas med en digital årsstämma

  SBC hjälper bostadsrättsföreningar i hela landet med förvaltning, och de är dagligen i kontakt med föreningar som genomfört digitala stämmor under 2020.
  129
 • Lagar & Regler

  Får man röka i sin bostadsrätt?

  Kan en bostadsrättsförening tvinga en bostadsrättshavare som röker i sin lägenhet att flytta från föreningen? Den frågan ställdes i ett nyligen avgjort rättsfall från Norrköpings tingsrätt. Det korta svaret är ja, i vissa fall – om röklukten är konstant och allt för påtaglig
  171
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  478

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  2921
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  3811
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  2243
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  1807