Jan 27, 2021

Kan bostadsföreningen hålla årstämma under coronapandemin?


Samtidigt som samhället står inför att hantera den pågående pandemin måste många bostadsrättsföreningar planera för att hålla årsstämma. Den stora majoriteten av alla föreningar ska hålla sin föreningsstämma under första halvan av året och den vanligaste månaden för stämman är maj vilket gör att kallelser snart ska delas ut. Många är förstås oroliga och undviker fysiska möten för att inte riskera att smittas eller smitta andra. Fastighetsägarna får därför frågor från bostadsrättsföreningsstyrelser som undrar hur de ska hantera detta. Här svarar Fastighetsägarna på några av de frågorna.

När måste en bostadsrättsförening hålla föreningsstämma?

En bostadsrättsförenings styrelse är skyldig att kalla till föreningsstämma minst en gång om året. En sådan årlig stämma kallas ordinarie föreningsstämma och ska avhandla vissa frågor, bland annat ska föreningens årsredovisning läggas fram och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen fattas. Den ordinarie föreningsstämman ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets slut, vanligtvis senast den sista juni. Det är dock inte ovanligt att stadgarna anger att stämma ska hållas senast vid en tidigare tidpunkt, till exempel innan maj månads utgång. Av stadgar och lag framgår vilka frågor som ska behandlas på ordinarie föreningsstämma.

Med hänsyn till rådande läge bör styrelsen om det är möjligt skjuta fram stämman, så långt som stadgarna tillåter det. Dessutom kan styrelsen försöka planera en kortare stämma än normalfallet, där icke nödvändiga frågor kanske kan skjutas fram till en senare stämma.

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd som innebär att bostadsrättsföreningar bör skjuta upp stämmor och andra möten eller hålla dem digitalt.

Förbudet mot att använda eller hyra ut lokaler för tillställningar eller privata sammankomster med fler än högst åtta deltagare omfattar inte styrelsemöten och föreningsstämmor så länge inte syftet är det sociala umgänget. Stämmor med fysisk närvaro bör dock avgränsas till själva stämman, samvaro i form av fikastund innan eller efter stämman ska därför inte genomföras.

Vad händer om stämman inte hålls när den ska?

Om styrelsen inte kallar till ordinarie föreningsstämma när den ska hållas enligt stadgarna ska Bolagsverkets kalla till en stämma om styreledamot, revisor eller röstberättigad i föreningen ansöker om det. Om kallelse sker till en senare tidpunkt än vad som anges i stadgarna ska kallelsen skickas med post till alla medlemmar vars postadress är känd för föreningen. Detta enligt lagen om ekonomiska föreningar.

Vad händer om vi måste ställa in en stämma efter att kallelse gått ut?

Om stämman måste ställas in eller flyttas ska medlemmarna underrättas om detta. Den nya kallelsen måste skickas ut inom de tider som gäller för kallelse enligt lag och stadgar. Det innebär att om stämman ska flyttas med kort varsel så kan den behöva flyttas fram till ett datum som vanligtvis ligger minst två veckor från den nya kallelsen går ut.

Tillfällig lag för att underlätta stämmor under coronapandemin

Enligt en tillfällig lag; lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor som gäller fram till sista december 2021 kan styrelsen inför en viss stämma besluta om vissa avsteg från vad som vanligtvis gäller enligt lagen om ekonomiska föreningar och bostadsrättslagen. Styrelsen kan till exempel besluta att medlemmarna får företrädas av ombud som inte ingår i den krets som räknas upp i bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Styrelsen kan också besluta att ett ombud får företräda flera medlemmar.

Styrelsen kan också besluta om att medlemmar ska ha rätt att poströsta, att en stämma enbart ska hållas digitalt samt genom poströstning eller endast genom poströstning.

Går det att hålla stämmor på alternativa sätt?

Ja det är möjligt, här listar vi några olika alternativ.

Digital stämma

Hybridsstämma

Rent juridiskt går det alltid att låta medlemmar delta exempelvis genom videokonferens så länge som stämman hålls från den ort som anges i stadgarna. Medlemmar ska dock normalt sett ha möjlighet att närvara på plats om de önskar. En digital lösning innebär också vissa praktiska utmaningar, exempelvis att säkerställa vem som röstar i en fråga, att närvarande på distans anges i röstlängden och att kontakten upprätthålls, något stämmans ordförande ansvar för. Denna typ av stämma kallas hybridstämma.

Helt digital stämma i kombination med poströstning

Enligt den tillfälliga stämmolagen som gäller fram till sista december 2021 kan föreningar hålla helt digitala stämmor, det vill säga utan att medlemmarna också får möjlighet att närvara fysiskt. Det innebär att styrelsen kan låta medlemmar delta med hjälp av en digital tjänst eller telefon. En sådan digital stämma kräver dock att medlemmarna också får rätt att poströsta. Speciella regler gäller för stämman, till exempel ska ett poströstningsformulär och en beskrivning av alla förslagen skickas med kallelsen.

Det är upp till stämman och dess ordförande att avgöra om stämman kan genomföras på ett betryggande sätt när det gäller till exempel identifiering av röstberättigade, att den tekniska lösningen och omröstningsförfarandet fungerar på ett tillförlitligt sätt.

Poströstning

Enligt den tillfälliga stämmolagen som gäller fram till den sista december 2021 är poströstning tillåten vid stämma i bostadsrättsförening.

Poströstning vid fysisk stämma

Styrelsen i en bostadsrättsförening får bestämma att medlemmar ska få möjlighet att poströsta inför en fysisk stämma . Detta behöver inte framgå av stadgarna och enligt den tillfälliga lagen är det inte nödvändigt att ta upp möjligheten till poströstning i kallelsen. Medlemmarna ska dock få information om det huvudsakliga innehållet i varje förslag, om inte förslaget inte rör en fråga av mindre betydelse för medlemmarna. Dessutom ska ett formulär som innehåller två likvärdigt presenterade svarsalternativ med rubrikerna ja och nej för varje framlagt förslag tillhandahållas.

Enligt lagen ska informationen och formuläret kunna tillhandahållas på föreningens webbplats en vecka innan stämman och under stämman eller tillhandahållas medlemmarna på samma sätt som annan information lämnas, senast en vecka innan stämman.

Även om poströstning enligt detta alternativ tillämpas måste stämman även hållas på plats.

Ren poströstningsstämma

Styrelsen kan besluta att en stämma ska genomföras genom poströstning utan att medlemmar får närvara. De enda som får närvara på en sådan stämma är stämmofunktionärerna, till exempel stämmoordföranden och sekreteraren, revisor samt styrelsen.

Vid ren poströstningsstämma ska medlemmarna kunna utöva sin rösträtt via post. Kallelsen till stämman ska innehålla information om hur medlem ska poströsta, det huvudsakliga innehållet i varje framlagt förslag om inte frågan är av mindre betydelse samt ett poströstningsformulär.

I poströstningsformuläret ska medlemmarna få möjlighet att begära att ett ärende ska bordläggas och hanteras vid en fortsatt stämma. Om minst en tiondel av samtliga röstberättigade begär det, ska ärendet skjutas upp till en fortsatt stämma som inte ska vara en poströstningsstämma.

En poströst ska ha kommit in till föreningen senast den sista helgfria vardagen närmast före stämman.

En medlem har rätt att inför en ren poströstningsstämma lämna en skriftlig begäran om upplysningar, senast tio dagar före stämman. Styrelsen ska lämna upplysningarna till medlemmen som begärt dem samt hålla upplysningarna tillgängliga i skriftlig form senast fem dagar före stämman. Om föreningen har en webbplats ska upplysningarna publiceras där. I övrigt gäller samma regler för upplysningarna som vid en vanlig stämma.

Utöver detta gäller särskilda regler för vissa typer av ärenden som en medlem normalt sett kan väcka vid en stämma samt för vad som ska finnas med i stämmoprotokollet.

Skriftlig stämma

Stämmobeslut anses kunna fattas per capsulam, det vill säga skriftligen. En förutsättning är dock att samtliga röstberättigade i föreningen godkänner det. I praktiken upprättas då ett protokoll som undertecknas av samtliga i föreningen. Det är ofta svårt att ta stämmobeslut per capsulam mendet kan vara ett tänkbart alternativ i små föreningar.

Vad händer om ingen dyker upp på stämman?

Det finns inget lägsta antal som måste närvara på en stämma för att beslut ska kunna fattas. I praktiken räcker det därmed med en ordförande som också för protokoll och det antal justerare som krävs enligt stadgarna. Om ni bedömer att det är direkt olämpligt att fatta ett visst beslut kan den frågan skjutas upp till en senare stämma. Stämman kan besluta om att senarelägga ett beslut eller fortsätta stämman vid ett senare tillfälle.

Om beslutet avser en sådan fråga som föreningen enligt lag måste behandla på ordinarie föreningsstämma, det vill säga fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av föreningens resultat och ansvarsfrihet för styrelseledamöter kan en tiondel av de som närvarar besluta om fortsatt stämma vid senare tillfälle. Fortsatt stämma ska i sistnämnda fall hållas tidigast 4 veckor och senast 8 veckor efter beslutet.

Text/Källa: Fastighetsägarna

 • Jul 23, 2021

  Riksbyggens checklista för att klimatanpassa fastigheter

  Nyheter Allt mer extrema väderförhållanden gör att behoven av att klimatanpassa fastigheter ökar. Riksbyggen har tagit fram en checklista för bostadsrättsföreningar som vill förebygga skador på sina fastigheter. I checklistan finns stöd för att identifiera vilka klimatrelaterade risker som är aktuella och åtgärder för att för att husen och de boende ska klara exempelvis kraftiga skyfall och värmeböljor bättre.
  7
 • Jul 20, 2021

  Lekande barn – en grund för förverkande?

  Nyheter De flesta av oss har stor förståelse för att barn ibland kan vara högljudda och stimmiga, men ibland uppstår situationer där även den mest luttrade bostadsrättshavaren stör sig på skrik och skratt och spring från lekande barn. Ofta löser sig situationen efter samtal med barnens föräldrar, eller helt enkelt genom att bita ihop. Men vad kan egentligen styrelsen i en bostadsrättsförening göra om det inkommer klagomål till följd av lekande barn? Kan man bli uppsagd för att ens barn är för högljudda? I det här blogginlägget reder fastighetsjurist Mattias Olsson ut vad som gäller.
  12
 • Jul 20, 2021

  Alla kan bidra till minskad vattenanvändning

  Nyheter Värmen har slagit till i Sverige och på flera håll råder låga grundvattennivåer. Duscha kort istället för att bada, kör bara fulla tvätt- och diskmaskiner och laga droppande kranar är några av tipsen på Riksbyggens lista för en mer hållbar vattenanvändning.
  15
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  843

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  3208
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  4155
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  2346
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  1995