Mar 27, 2020

Hur hanteras årsstämman i coronatider?


Många bostadsrättsföreningar har hört av sig till SBC SverigesBostadsrättsCentrum och frågat hur man ska göra med en årsstämma i coronatider. Risken är stor för att smittan ska spridas, och särskilt för de som är äldre, sjuka eller på grund av annan anledning befinner sig i en riskgrupp är det mycket olämpligt att delta på en årsstämma. Frågan är vilka förutsättningar man har att hantera årsstämman i coronatider.

En årsstämma är det viktigaste styrorganet i en bostadsrättsförening. Vid årsstämman får alla medlemmar möjlighet att komma till tals, men också att granska förra årets förvaltning, besluta hur föreningen ska hantera sin vinst/förlust, lämna motioner och rösta om dem samt välja styrelse till nästa stämma.

På SBC har vi alltid understrukit vikten av att delta på årsstämman eftersom den är en grundbult i förvaltningen av bostadsrättsföreningar. Vi bistår även med stämmoordförande och ekonomisk föredragande till stämman till de som behöver. Därför ser vi allvarligt på problemen som vårens stämmor står inför, och lämnar följande rekommendationer.


Kan man skjuta upp ordinarie föreningsstämma?
Enligt lagen om ekonomiska föreningar ska årsstämman hållas inom sex månader från räkenskapsårets slut. De flesta bostadsrättsföreningar har ett räkenskapsår som sammanfaller med kalenderåret, vilket innebär att stämma ska hållas senast den sista juni 2020. SBC rekommenderar i första hand att skjuta på stämman till ett datum så nära sista juni 2020 som möjligt.


Digital närvaro
Det är ett grundkrav i lagen om ekonomiska föreningar att stämman ska hållas på en fysisk plats så de som inte kan ansluta digitalt har möjlighet att delta fysiskt. Detta gör frågan om digitala lösningar svår, men å andra sidan är det av vikt att inte medlemmars möjlighet att delta begränsas.


Poströstning
I ekonomiska föreningar som inte är bostadsrättsföreningar, normalt sett s k bostadsföreningar U.P.A. kan s k poströstning ske enligt en bestämmelse i lagen om ekonomiska föreningar. Det måste i så fall anges i stadgarna. Poströstning får dock inte ske i bostadsrättsföreningar då bestämmelsen som medger detta undantas i bostadsrättslagen. Kontakta SBC:s jurister för biträde med formalia om ni faller under dessa bestämmelser.


Regeringen har lämnat förslag om en tillfällig lag som ska underlätta för föreningar att genomföra stämmorna på ett sådant sätt att risken för spridning av Corona-viruset minimeras. Lagen föreslås träda i kraft den 15 april och upphör att gälla vid utgången av 2020. Bl.a. ska det bli möjligt även i bostadsrättsföreningar att poströsta, fler än tidigare ska kunna vara ombud och kunna företräda fler medlemmar, oavsett vad som följer av stadgarna.


I praktiken förekommer det i föreningar med få medlemmar att man inte håller något stämmosammanträde. Beslut antecknas i ett stämmoprotokoll, som cirkulerar mellan medlemmarna och som undertecknas eller på annat sätt godkänns av dem. Sådana “skrivbordsstämmor” eller “beslut per capsulam” godtas som likvärdiga med i vanlig ordning tillkomna stämmobeslut. Det förutsätter dock att samtliga röstberättigade medlemmar samtycker till att hålla stämman ”per capsulam”, vilket kan vara nära på omöjligt i en större förening. Kontakta våra jurister om ni vill undersöka förutsättningarna för det och få rådgivning gällande formalia.


Skjuta på stämman längre än sex månader
Många föreningar har hört av sig med frågan om stämman kan skjutas upp längre än sex månader från räkenskapsårets slut och förlägga stämman till sensommaren eller hösten, eftersom mycket pekar på att pandemin då är över.


Lagkravet är att en årsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång och således behöver ett avsteg göras från detta lagkrav. Det är i normala fall inte lämpligt att man inte följer de lagkrav och regler som är uppställda kring hur en förening ska skötas. Å andra sidan befinner sig Sverige våren 2020 i en extraordinär situation, som inte lagstiftaren hade kunnat förutse när regeln skapades.


Detta innebär att en regelöverträdelse måste vägas mot vad det innebär att hålla en stämma under pågående pandemiutbrott. Detta medför inte bara hälsorisker, utan innebär också att många medlemmar saknar praktiskt möjlighet att delta på stämman, vilket strider mot en annan grundregel, nämligen den att medlemmarnas rätt ska utövas vid årsstämman vilket fordrar närvaro.


Att stämman hålls senare än den i lagen stipulerade sexmånadersgränsen kan medföra olika rättsverkningar, vilket i sin tur kan hanteras på olika sätt. Detta skiljer sig från förening till förening, bl.a. eftersom vissa föreningar har krav på sig att lämna in årsredovisning, medan andra endast har att hålla årsredovisningen tillgänglig. Föreningarna kan också ha olika föreskrifter i sina stadgar.


Mot denna bakgrund är det svårt att ge en generell rekommendation i detta svåra övervägande. Om er förening överväger att senarelägga stämman till sensommaren eller hösten rekommenderar vi därför att ni tar kontakt med SBC:s bostadsrättsjurister för rådgivning i frågan.

Stefan Lindberg
Bolagsjurist
076 534 06 31 | 08-775 72 31 | stefan.lindberg@sbc.se

Besök- SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB

BRF
 • Nov 27, 2020

  ROCKWOOL återvinner isolering från Skaraborgs Sjukhus

  Stream 18 000 kvadratmeter takisolering från ROCKWOOL installeras just nu på nya delarna av Skaraborgs sjukhus i Skövde. För att minska mängden avfall till deponi återvinner projektet ROCKWOOL stenullsisolering.
  14
 • Nov 27, 2020

  Störningar

  Nyheter I det här avsnittet redogör Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Stockholm, för vad en störning är och vad som gäller juridiskt vid en störning. Intervjuar gör Johan Flodin, bostadsrättsansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  21
 • Nov 27, 2020

  Våld i nära relationer – så kan fastighetspersonal och grannar hjälpa

  Nyheter Våld i nära relationer är ett globalt samhällsproblem som har fördjupats i samband med coronapandemin. När mer tid tillbringas hemma är risken stor att vardagen förvärras för dem som utsätts för våld av närstående. Isolering medför mer tid tillsammans med sin våldsutövare och färre möjligheter att söka hjälp. Fastighetspersonal och grannar kan spela en viktig roll i dessa människor liv.
  247
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Undvik kostsamma konflikter i bostadsrättsföreningen

  Vem ansvarar för golvbrunnen och vem för stammarna? Hur påverkar det renoveringar i enskilda lägenheter, stambyten och eventuella vattenläckor? Det är frågor som Säker Vatten dagligen svarar oroliga bostadsrättsföreningar.
  18
 • Lagar & Regler

  Vad gäller vid uthyrning i andra hand?

  Förr eller senare kommer frågan upp i alla bostadsrättsföreningar, stora som små. Någon av medlemmarna vill hyra ut sin bostad i andra hand.
  1240

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  2364
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  3101
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  1989