Nov 16, 2021

Bostadsrättsföreningens ansvar för buller i bostäder


I en uppmärksammad dom som meddelats tidigare i år har en bostadsrättsförening – och inte en verksamhetsutövare för tunnelbanetrafik – ansetts vara rätt adressat för ett föreläggande om att utreda möjliga åtgärder för att minska stomljud från tunnelbanetrafik i en bostadslägenhet.

Hur långtgående är egentligen en bostadsrättsförenings ansvar för buller i bostadslägenheter? Vad bör en styrelse som tar emot klagomål på buller från boende göra?

Skäligt att en bostadsrättsförening ska utreda möjliga åtgärder för att minska buller i bostadslägenhet från tunnelbana (Dom från MÖD i mål nr M 1975-20, 2021-04-29)

  Efter klagomål från en boende om buller i form av stomljud från tunnelbanetrafik förelade miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad en bostadsrättsförening att utreda möjliga åtgärder för att minska stomljudet. Bostadsrättsföreningen överklagade beslutet och argumenterade för att föreläggandet borde ha riktats mot verksamhetsutövaren för tunnelbanetrafiken som är källan till bullret. Nu har mark- och miljööverdomstolen kommit fram till att det var rätt av kommunen att rikta föreläggandet mot bostadsrättsföreningen.

  Domstolen konstaterar att trafikförvaltningen är verksamhetsutövare för tunnelbanetrafiken som ger upphov till bullret i den aktuella lägenheten, men att denne vidtagit åtgärder för att, vid bullerkällan, reducera stomljuden.

  Domstolen konstaterar vidare att bostadsrättsföreningen är verksamhetsutövare som ägare av flerfamiljshuset och upplåtare av bostadsrätter och att bostadsrättsföreningens verksamhetsutövaransvar omfattar att dess bostäder har en god inomhusmiljö vad avser buller. Bostadsrättsföreningens fastighetsägaransvar omfattar att upplåtna bostäder ger ett betryggande skydd mot buller.

  Domstolen slår fast att detta ansvar inte är begränsat till bullerkällor inom den egna fastigheten eller byggnaden, utan även buller från omgivningen i rimlig omfattning. När byggnaden uppfördes i direkt närhet till tunnelbanespåren fanns en detaljplanebestämmelse om att bostäder ska grundläggas och utföras så att stomljud i boningsrum inte överstiger ljudnivån 30 dBA (slow) vid tågpassage. Det är klarlagt att denna ljudnivå överskrids i bostadslägenheten.

  Mot denna bakgrund kommer domstolen fram till att det är skäligt att förelägga bostadsrättsföreningen att utreda möjliga åtgärder som kan vidtas på dess fastighet och byggnad för att minska bullret från stomljuden i bostadslägenheten.

  Bostadsrättsföreningens ansvar för buller i bostäder

  Av domen och gällande miljölagstiftning framgår att en bostadsrättsförening har ett stort ansvar för inomhusmiljön i sina bostadslägenheter.

  Bostadsrättsföreningen ska tillse att de upplåtna bostäderna ger ett betryggande skydd mot buller. Av domen blir det tydligt att ansvaret inte bara gäller bullerkällor inom den egna fastigheten och byggnaden (såsom buller från fläktar, hissar, kylanläggningar eller värmepumpar). Ansvaret kan även – under vissa förutsättningar – omfatta bullerkällor utom den egna fastigheten och byggnaden (såsom tunnelbanetrafik eller vägtrafik) från en helt annan verksamhetsutövare vars verksamhet är den som ger upphov till bullret.

  Bostadsrättsföreningen har alltså ett stort ansvar att förebygga, utreda och åtgärda för höga bullernivåer i sina bostadslägenheter.

  Om bostadsrättsföreningen brister i sitt ansvar kan miljö- och hälsoskyddsnämnden i aktuell kommun rikta ett föreläggande mot bostadsrättsföreningen om att utföra och bekosta vissa utredningsåtgärder eller andra åtgärder.

  Vad ska styrelsen göra vid klagomål på buller från boende?

  Styrelsen bör ta reda på vad det är som orsakar bullret (bullerkällan) och om det finns något fog för klagomålet. Om det verkar finnas fog för klagomålet är bostadsrättsföreningen skyldig att utreda bullerstörningen, exempelvis genom att genomföra en bullermätning för att se om gällande riktvärden för buller överskrids. Om riktvärdena överskrids kan bostadsrättsföreningen vara skyldig att utföra ytterligare utredningsåtgärder och bekosta åtgärder för att sänka bullernivåerna i bostadslägenheterna.

  Text: HSB

  www.hsb.se

  • Dec 7, 2021

   Nedsättning av årsavgift - hur länge och hur mycket?

   Nyheter En bostadsrättshavare kan i vissa fall ha rätt att få sin årsavgift nedsatt. Så kan exempelvis vara fallet om en bostadsrättsförening åsidosätter sin reparationsskyldighet. Men hur länge bör årsavgiften egentligen sättas ned? Och innebär rätten till nedsättning att hela årsavgiften ska sättas ned till 0?
   6
  • Dec 7, 2021

   FMF reder ut fastighetsmäklarnas skyldigheter i arbetet mot penningtvätt

   Nyheter Till följd av den nya fastighetsmäklarlagen har fastighetsmäklarföretag fått ett större ansvar i kampen mot organiserad brottslighet. Fastighetsmäklarföretag har nu ett ansvar att införa interna rutiner för hanteringen av penningtvättsfrågor.
   6
  • Dec 7, 2021

   Bostäder och kontor växelverkar i framtidens smarta energisystem

   Nyheter En viktig del av framtidens smarta och effektiva energisystem handlar om att skapa lokala energisystem där olika byggnader kan dela med sig av sitt energiöverskott. Detta har redan demonstrerats på Chalmers campus i Göteborg där byggnaderna idag utgör ett eget energisystem, kopplat till stadens gemensamma nät. Nu tas ytterligare ett steg när närbelägna Riksbyggens Brf Viva kopplats till en kontorsbyggnad på campus för att utbyta värme och kyla.
   6
  Loading...

  MEST LÄSTA

  SENASTE NYTT

  • Lagar & Regler

   Regeln som kan ge lokalhyresgästen en möjlighet att komma ur sitt hyresavtal i förtid

   Det som i dagligt tal kallas Hyreslagen, rätteligen 12 kapitlet i jordabalken, innehåller ett allmänt förbud för en hyresgäst att överlåta hyresrätten till en bostadslägenhet eller lokal utan medgivande från hyresvärden. En överlåtelse som sker utan sådant medgivande kan leda till att hyresgästen förlorar sin hyresrätt.
   306
  • Lagar & Regler

   Fördelning av underhållsansvaret i en bostadsrättsförening

   Oavsett om det är normalt slitage eller en plötsligt uppkommen skada så står man ibland inför det faktum att någonting i bostadsrätten måste renoveras. Vem ska stå för kostnaden om mitt kök behöver bytas ut? Ska jag betala för en vattenskada i mitt vardagsrum för att ett rör börjat läcka i min grannes badrum? Vad är det egentligen som gäller?
   495
  • Ordföranderollen

   Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
   1306

  I FOKUS

  Nyheter från
  våra partners
  • Ekonomi

   Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

   Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
   3635
  • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

   Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
   4740
  • Ekonomi

   Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

   En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
   2570
  • Produktnyheter

   Problem med störande fåglar?

   Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
   2332