Nov 16, 2021

Bostadsrättsföreningens ansvar för buller i bostäder


I en uppmärksammad dom som meddelats tidigare i år har en bostadsrättsförening – och inte en verksamhetsutövare för tunnelbanetrafik – ansetts vara rätt adressat för ett föreläggande om att utreda möjliga åtgärder för att minska stomljud från tunnelbanetrafik i en bostadslägenhet.

Hur långtgående är egentligen en bostadsrättsförenings ansvar för buller i bostadslägenheter? Vad bör en styrelse som tar emot klagomål på buller från boende göra?

Skäligt att en bostadsrättsförening ska utreda möjliga åtgärder för att minska buller i bostadslägenhet från tunnelbana (Dom från MÖD i mål nr M 1975-20, 2021-04-29)

  Efter klagomål från en boende om buller i form av stomljud från tunnelbanetrafik förelade miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad en bostadsrättsförening att utreda möjliga åtgärder för att minska stomljudet. Bostadsrättsföreningen överklagade beslutet och argumenterade för att föreläggandet borde ha riktats mot verksamhetsutövaren för tunnelbanetrafiken som är källan till bullret. Nu har mark- och miljööverdomstolen kommit fram till att det var rätt av kommunen att rikta föreläggandet mot bostadsrättsföreningen.

  Domstolen konstaterar att trafikförvaltningen är verksamhetsutövare för tunnelbanetrafiken som ger upphov till bullret i den aktuella lägenheten, men att denne vidtagit åtgärder för att, vid bullerkällan, reducera stomljuden.

  Domstolen konstaterar vidare att bostadsrättsföreningen är verksamhetsutövare som ägare av flerfamiljshuset och upplåtare av bostadsrätter och att bostadsrättsföreningens verksamhetsutövaransvar omfattar att dess bostäder har en god inomhusmiljö vad avser buller. Bostadsrättsföreningens fastighetsägaransvar omfattar att upplåtna bostäder ger ett betryggande skydd mot buller.

  Domstolen slår fast att detta ansvar inte är begränsat till bullerkällor inom den egna fastigheten eller byggnaden, utan även buller från omgivningen i rimlig omfattning. När byggnaden uppfördes i direkt närhet till tunnelbanespåren fanns en detaljplanebestämmelse om att bostäder ska grundläggas och utföras så att stomljud i boningsrum inte överstiger ljudnivån 30 dBA (slow) vid tågpassage. Det är klarlagt att denna ljudnivå överskrids i bostadslägenheten.

  Mot denna bakgrund kommer domstolen fram till att det är skäligt att förelägga bostadsrättsföreningen att utreda möjliga åtgärder som kan vidtas på dess fastighet och byggnad för att minska bullret från stomljuden i bostadslägenheten.

  Bostadsrättsföreningens ansvar för buller i bostäder

  Av domen och gällande miljölagstiftning framgår att en bostadsrättsförening har ett stort ansvar för inomhusmiljön i sina bostadslägenheter.

  Bostadsrättsföreningen ska tillse att de upplåtna bostäderna ger ett betryggande skydd mot buller. Av domen blir det tydligt att ansvaret inte bara gäller bullerkällor inom den egna fastigheten och byggnaden (såsom buller från fläktar, hissar, kylanläggningar eller värmepumpar). Ansvaret kan även – under vissa förutsättningar – omfatta bullerkällor utom den egna fastigheten och byggnaden (såsom tunnelbanetrafik eller vägtrafik) från en helt annan verksamhetsutövare vars verksamhet är den som ger upphov till bullret.

  Bostadsrättsföreningen har alltså ett stort ansvar att förebygga, utreda och åtgärda för höga bullernivåer i sina bostadslägenheter.

  Om bostadsrättsföreningen brister i sitt ansvar kan miljö- och hälsoskyddsnämnden i aktuell kommun rikta ett föreläggande mot bostadsrättsföreningen om att utföra och bekosta vissa utredningsåtgärder eller andra åtgärder.

  Vad ska styrelsen göra vid klagomål på buller från boende?

  Styrelsen bör ta reda på vad det är som orsakar bullret (bullerkällan) och om det finns något fog för klagomålet. Om det verkar finnas fog för klagomålet är bostadsrättsföreningen skyldig att utreda bullerstörningen, exempelvis genom att genomföra en bullermätning för att se om gällande riktvärden för buller överskrids. Om riktvärdena överskrids kan bostadsrättsföreningen vara skyldig att utföra ytterligare utredningsåtgärder och bekosta åtgärder för att sänka bullernivåerna i bostadslägenheterna.

  Text: HSB

  www.hsb.se

  • May 18, 2022

   Ordning och reda i “arga lapparnas Mecka”

   Nyheter Precis som för många andra företagare drivs Marcus Bader av frustration över produkter och tjänster som inte fungerar så bra som de skulle kunna göra. Hans nystartade företag Appsight Solutions utvecklar och säljer sådana produkter som han själv eller en kund har tänkt att “det här borde jag kunna göra bättre”.
   0
  Loading...

  MEST LÄSTA

  SENASTE NYTT

  • Lagar & Regler

   Vad är egentligen en bostadsrättsförening?

   Många personer bor i en lägenhet i en bostadsrättsförening utan att reflektera över vad en bostadsrättsförening egentligen är. Som bostadsrättshavare är du medlem i din bostadsrättsförening och har därigenom en unik möjlighet att påverka ditt boende och tycka till om föreningens verksamhet.
   204
  • Lagar & Regler

   Reklamera fel i bostadsrätt. När, hur och varför?

   Vid köp av fastighet och bostadsrätt uppstår ibland situationer där köparen efter tillträde upplever att bostaden inte håller måttet. Att i efterhand känna sig besviken över något i det förvärvade objektet är emellertid inte liktydigt med att man har rätten på sin sida.
   310
  • Ordföranderollen

   Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
   1852

  I FOKUS

  Nyheter från
  våra partners
  • Ekonomi

   Tips inför bostadsrättsföreningens stämma

   Solens strålar börjar värma och vi ser små snödroppar titta fram på vissa håll i landet. I många bostadsrättsföreningarna börjar det bli dags att planera inför den kommande ordinarie föreningsstämman. Här delar vi med oss av några tips inför stämman.
   134
  • Ekonomi

   Har du råd att bo kvar när räntorna stiger?

   I januari 2022 var den genomsnittliga rörliga räntan på nya avtal för bostadslån 1,43 procent. Men FEDs väntade besked om höjd ränta kan ses som en föraning om höjda räntor även i Sverige.
   145
  • Ekonomi

   Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

   Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
   4158
  • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

   Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
   5461
  • Produktnyheter

   Problem med störande fåglar?

   Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
   2731